top of page
Condition générales

Lokarea 

JURIDISCHE MEDEDELINGEN - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de website, software en/of applicaties (hierna ook aangeduid als: "apps") van Lokarea Property SRL, met maatschappelijke zetel te Waterloo, Drève Richelle 161 B, KBO 0675.465.339 , hierna "LOKAREA" genoemd. Door gebruik te maken van de LOKAREA website, inclusief de software en applicaties die worden aangeboden door LOKAREA, gaat de gebruiker van de LOKAREA website, software en applicaties (hierna “de Gebruiker”) akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanpassingsversies van de website, software en applicaties die ter vervanging van of aanvulling op de originele software en applicaties worden aangeboden.

 

1.  Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van onze website, onze software en applicaties is geheel voor risico van de Gebruiker. LOKAREA wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, in de ruime zin van het woord, die de Gebruiker heeft geleden als gevolg van het gebruik van de website, software en/of applicaties van LOKAREA, of als gevolg van het ontbreken van toegang tot de website, aan LOKAREA software en/of applicaties, ook voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van LOKAREA medewerkers, agenten of plaatsvervangende agenten.

LOKAREA heeft het recht om de dienst op elk moment te beëindigen, zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige schadevergoeding. LOKAREA kan te allen tijde de toegang tot de website, software en/of applicaties (bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden) geheel of gedeeltelijk onderbreken, zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige schadevergoeding. LOKAREA zal alle redelijke middelen aanwenden om Gebruikers vooraf te informeren over een onderbreking en/of stopzetting van de dienst. LOKAREA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onderbreking of uitschakeling.

LOKAREA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, in de ruime zin van het woord, veroorzaakt aan software of hardware (inclusief de gegevens die ze bevatten), die in het bijzonder, maar niet uitputtend:

- alle oorzaken die geen verband houden met LOKAREA (inclusief, maar niet beperkt tot, blikseminslag, branden, overstromingen, natuurrampen, stroomstoringen, schade veroorzaakt door derden, diefstal);
- opzet, fout of nalatigheid van Gebruiker of diens nalatig, foutief of oneigenlijk gebruik van de software, website en/of applicaties;
- misbruik van de website, applicaties of software of hardware of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan de praktijk van de Gebruiker;
- interventies uitgevoerd door personen die niet door LOKAREA erkend zijn;
- fouten, in de ruime zin van het woord, in de website, programmatuur en/of applicaties die door LOKAREA ter beschikking worden gesteld.

LOKAREA is niet verantwoordelijk voor directe, gevolg- of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving of onderbreking van activiteiten) die voortvloeit uit of verband houdt met de verstrekte informatie, software of diensten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van de door LOKAREA ter beschikking gestelde software en/of applicaties. Indien elektronische toestellen waarop de software en/of applicaties zijn geïnstalleerd en/of gebruikt zouden worden gestolen of beschadigd zouden worden of indien deze op enigerlei wijze aan het toezicht van de Gebruiker werden onttrokken, of indien de Gebruiker zijn elektronische identiteitskaart zou verliezen , moet de Gebruiker LOKAREA onmiddellijk op de hoogte brengen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn toegangsrechten tot de website, software en/of applicaties van LOKAREA en voor het behoud van hun vertrouwelijkheid. Toegangsrechten zijn strikt persoonlijk voor de Gebruiker en zijn niet overdraagbaar. LOKAREA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verduisteren van de toegangsrechten van de Gebruiker, noch voor de gevolgen ervan. 

2.  Website-inhoud, software en applicaties

Alle informatie die op onze site verschijnt en is opgenomen in onze software en applicaties is alleen voor informatieve doeleinden; LOKAREA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Informatie uit wet- en regelgeving wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt. Er kunnen geen andere rechten of verplichtingen worden ingeroepen dan die voortvloeien uit goedgekeurde en gepubliceerde wetteksten.

LOKAREA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie van andere organisaties die LOKAREA gebruikt op haar website of in haar software of applicaties, noch voor de inhoud, het privacybeleid en de werking van andere sites waarnaar de LOKAREA website, software of applicaties linken.

3.  Intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op de (inhoud van de) website, software en applicaties die door LOKAREA ter beschikking worden gesteld, komen toe aan de desbetreffende eigenaar. De Gebruiker krijgt alleen toestemming om gebruik te maken van de site. beschikbaar zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn; er worden geen intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook overgedragen. Illegaal gebruik van de website (content), software of applicaties is ten strengste verboden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de werken van de auteur zijn van toepassing op de informatie op de website, software en applicaties. 

4.  Respect voor privéleven en persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens die worden verstrekt door het gebruik van de LOKAREA-website, software of applicaties kunnen door LOKAREA worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker aanvaardt dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven die verbonden zijn aan LOKAREA.

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot en correctie van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan door contact op te nemen met LOKAREA.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van patiënten, zorgverleners en andere informatie die Gebruikers van de website, software en/of applicaties van LOKAREA hier opnemen, treedt LOKAREA uitsluitend op als verantwoordelijke gegevensverwerking namens de Gebruiker. Het is de Gebruiker die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van de persoonsgegevens van patiënten. 

5. Algemene voorwaarden

LOKAREA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen naar eigen goeddunken om ze in overeenstemming te brengen met haar commerciële beleid of met economische en/of wettelijke vereisten die zich kunnen voordoen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op een website, software en/of applicaties van LOKAREA en de nieuwe versies zullen altijd onder de aandacht van de Gebruiker worden gebracht, waarna de nieuwe voorwaarden als aanvaard worden beschouwd. Gebruiker en treedt in werking binnen de 30 dagen na ontvangst, tenzij er een schriftelijk protest is verzonden per aangetekende post naar LOKAREA.

6.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten met LOKAREA zijn onderworpen aan het Belgische recht. In het geval van een geschil zal worden gezocht naar een minnelijke schikking voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Confidentiaité

Lokarea 

VERTROUWELIJKHEID

Onze visie op privacybescherming

LOKAREA verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Het waarborgen van de veiligheid van informatie is niet alleen juridisch belangrijk voor LOKAREA en haar diensten, maar het is ook een bewijs van goed management en bestuur van het bedrijf. LOKAREA wil in alle opzichten een betrouwbare partner zijn.

Samenwerken, klantgericht werken en kwaliteit en verantwoordelijkheid nemen zijn enkele van de kernwaarden die van de medewerkers van LOKAREA worden verwacht. Betrouwbare communicatie van informatie waar deze beschermd is en waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens is gegarandeerd, is er onlosmakelijk mee verbonden. LOKAREA heeft hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld.

Het is onmogelijk om onze diensten te verlenen zonder het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze worden behandeld met de nodige voorzorgsmaatregelen, volgens de bestaande wetgeving.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie (tekst maar ook objecten of foto's) waarmee een levende persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, NISS-nummer of foto. De door onze klanten en leden verstrekte persoonsgegevens beschouwen wij als vertrouwelijke informatie die wij niet langer bewaren dan noodzakelijk, tenzij dergelijke gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

 • In de meeste gevallen verstrekt u ons uw persoonsgegevens op eigen initiatief. Zo stuurt u ons uw gegevens wanneer u klant of lid wilt worden, wanneer u een contract ondertekent, wanneer u communiceert via e-mail/telefoon/social media/..., wanneer u een product of dienst koopt of indien je schrijft je in voor een training of evenement.

 • Als u leverancier of zakenpartner bent of wilt worden, geeft u ook actief uw persoonsgegevens aan ons door.

 • Als je solliciteert naar een functie bij LOKAREA, geef je ons een beschrijving van je opleiding en professionele ervaring.

 • Van tijd tot tijd kunnen we ook lijsten en informatie verkrijgen uit andere bronnen die indirect op u betrekking hebben. Wanneer we deze informatie gebruiken, vragen we de betreffende aanbieder om ervoor te zorgen dat de informatie rechtmatig is verkregen en dat we het recht hebben om deze informatie ook te verkrijgen en te gebruiken.

 • Als u onze website bezoekt of andere softwareproducten gebruikt, verzamelen wij anonieme of geaggregeerde gegevens. Wij gebruiken functionele cookies en cookies voor een statistisch systeem zoals Google Analytics en Application Insights. Zo weten we welk type browser en besturingssysteem een bezoeker gebruikt en weten we hoe vaak een persoon onze site (anoniem) bezoekt. Met deze gegevens kunnen we onze tools continu optimaliseren. We kunnen ook technieken gebruiken om te verifiëren dat u een e-mail hebt geopend of op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we kwantitatieve gegevens verzamelen over het gebruik en de effectiviteit van onze websites, softwareproducten en communicatie. Zo kunnen we jouw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met jou beter afstemmen.

 • De informatie die we direct of indirect verzamelen, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algemene nauwkeurigheid te verbeteren en aan te vullen, en om onze contacten met u beter af te stemmen.

 • We hebben misschien al veel informatie uit het verleden. We willen deze informatie niet zonder erover na te denken verwijderen als we denken dat we hiermee waarde voor u kunnen toevoegen.

 • In het kader van onze pricing dienstverlening ontvangen wij heel specifiek bestanden met prijsgegevens die wij op verzoek van onze opdrachtgever verwerken. Deze bestanden bevatten persoonsgegevens en andere uiterst gevoelige informatie, zoals voorgeschreven door de wet, die we nodig hebben voor een correcte facturatie aan de verschillende verzekeringsinstellingen.  

Waar gebruiken we persoonsgegevens voor?

LOKAREA verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. 'Proces' is een breed begrip: het is alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden. Verzamelen of verwijderen, opnemen, classificeren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, groeperen, koppelen, beschermen en verwijderen.

LOKAREA verwerkt de gegevens in ieder geval uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u ze specifiek aan ons hebt doorgegeven.

We gaan er altijd van uit dat we deze persoonsgegevens alleen verwerken wanneer we deze strikt nodig hebben voor de doeleinden van onze organisatie. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit een toegevoegde waarde heeft voor onze klanten en leden, als onderdeel van onze uitgebreide dienstverlening. 

Als u ons laat weten dat u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor enig ander contact dan het verwerken van uw verzoeken, zullen wij die wens respecteren.

 
Interne diensten: HR / personeelsdienst

Wij verwerken de gegevens van onze medewerkers ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie. We kunnen echter ook gegevens verwerken die rechtstreeks van derden zijn verkregen. Als je bijvoorbeeld solliciteert naar een functie bij LOKAREA, geef je ons een beschrijving van je opleiding en beroepservaring. Ook je motivatie en vaardigheden zijn duidelijk. We kunnen de referenties die u ons verstrekt controleren. Deze informatie wordt alleen gebruikt in het kader van een mogelijke tewerkstelling. In dit geval en ook in het geval van spontane sollicitaties, informeren wij u dat wij uw gegevens kunnen registreren in onze database bedoeld voor werving, tenzij anders vermeld.

 
Klanten- en ledenadministratie, ondersteunende diensten

We kunnen uw gegevens gebruiken voor:

 • Voer ze correct in onze administratie in en update ze bij wijzigingen.

 • Controleer of u klant of lid bent of dat u dit kunt worden.

 • Evalueer uw aanvragen voor diensten en andere producten, neem ze over en beheer ze, en factureer ze eventueel.

 • Contact met u opnemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden, informatie te delen of u een vraag te kunnen stellen.

 • Ervoor zorgen dat u gebruik kunt maken van onze website en applicaties.

 • U voorzien van nuttige informatie voor een correcte en efficiënte uitoefening van uw beroep of om uw administratie te vergemakkelijken. Zo informeren wij u over onze activiteiten, onze diensten en onze projecten en sturen wij u nieuwsbrieven. Je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven.

  
Verbetering, ontwikkeling en wetenschappelijke doelstellingen:

 • We gebruiken persoonsgegevens om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken. Zo kunnen we meten hoe onze klanten onze diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. 

 • Nieuwe diensten ontwikkelen.

 • Rapportages maken over de gegevens die ons ter beschikking staan. Zo worden prijsgegevens ook geanalyseerd voor 'zakelijke doeleinden'. Tijdens de analyse verwijderen we persoonsgegevens die we niet nodig hebben. We verzamelen ook gegevens op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen deze (pseudonimiseren) of maken ze anoniem.

 • We creëren ook meerdere groepen (profielen) van klanten met dezelfde kenmerken of gedragingen. Wij kunnen hierop inspelen door u diensten en informatie op maat aan te bieden.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

 

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de taken uit te voeren die u van ons vraagt of in overeenstemming met de wettelijke termijn. De boekhoudkundige documenten moeten dus 10 jaar worden bewaard volgens de geldende wetgeving.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?  

 • Over het algemeen deelt LOKAREA uw persoonlijke gegevens met niemand. De doorgegeven contactgegevens worden in geen geval aan derden meegedeeld zonder een specifieke wettelijke basis, zonder uw toestemming of zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

 • Soms zijn we verplicht om informatie over u vrij te geven. Dit is het geval wanneer de wet, regelgeving of juridische procedures (zoals een rechterlijke uitspraak) ons daartoe verplichten of wanneer overheidsinstanties ons dit vragen in het kader van rechtshandhavingsacties.

 • Wij worden in ons werk bijgestaan door andere dienstverleners. We delen met hen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht die specifiek aan hen is toevertrouwd. We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven en individuen om onze IT-systemen te ontwerpen, te onderhouden en te verbeteren, om administratieve documenten te verzamelen en voor sommige ondersteunende diensten. Met deze dienstverleners maken wij in ieder geval ad hoc afspraken over wat zij met deze persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

 • Als u daarom verzoekt, geven wij uw persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven of personen. Bijvoorbeeld naar uw boekhouder (boekhoudkundige documenten) of naar het FAGG (ondernemingenloket). In dit geval geef je ons altijd zelf de taak en machtig je ons om je persoonsgegevens te delen.

 • Als ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk worden verkocht of overgedragen, behouden we ons het recht voor om ook alle informatie over u over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om u te informeren en ervoor te zorgen dat de ontvanger van de gegevens die u ons verstrekt, deze gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Bij een dergelijke missie dient u voor vragen over de verwerking van de gegevens contact op te nemen met de ontvanger van de gegevens.  

 

Zo garanderen wij uw persoonsgegevens:

 • Wij zorgen voor een goede bescherming. LOKAREA heeft passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Er zijn beleidslijnen en procedures voor effectieve gegevensverwerking en -bescherming.

 • Wij besteden aandacht aan de bescherming van onze systemen en persoonsgegevens. We monitoren hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. Dit doen we vanaf de ontwerpfase. We organiseren regelmatig beveiligingstests tijdens de ontwikkeling van onze tools, maar ook daarna. Zo detecteren we mogelijke kwetsbaarheden en veiligheidsrisico's om systemen beter te beschermen.

 • De personen die namens LOKAREA toegang tot uw gegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Al onze medewerkers hebben een privacyverklaring ondertekend. LOKAREA geeft ook prioriteit aan blijvend bewustzijn met betrekking tot informatiebeveiliging. Voor medewerkers worden regelmatig sensibiliseringscampagnes en infosessies georganiseerd. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

 • We monitoren hoe we persoonsgegevens verwerken via de:  

 

Uw persoonsgegevens raadplegen of corrigeren:

 • Als lid, zakenpartner, leverancier, contactpersoon van LOKAREA heeft u steeds het recht om uw door LOKAREA verwerkte gegevens in te zien. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze laten corrigeren. U kunt uw verzoek schriftelijk per e-mail sturen naar:  info@lokarea.com  .

 • U kunt ze ook laten verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking als dit niet nodig is om de beschreven doelstellingen te bereiken of om direct mailings te sturen. Dit verzoek moet u schriftelijk doen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar:  info@lokarea.com  .

 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van de informatie en diensten die wij aanbieden, kunt u dit altijd aangeven.

 

Externe links

 

De websites en applicaties van LOKAREA kunnen links bevatten naar andere websites of applicaties die door andere bedrijven worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites, noch voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

 

Wijziging van de privacyverklaring

 

Er komen steeds meer mogelijkheden voor ons op het gebied van data. En de regelgeving verandert regelmatig. Daarom zal ons privacybeleid nooit volledig worden ingevuld. Wij houden het up-to-date. Daarom kunnen we deze verklaring ook op elk moment wijzigen, met of zonder kennisgeving. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring af en toe opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vragen over de bescherming van de privacy?

 

Als je vragen hebt die niet beantwoord worden in deze privacyverklaring, als je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud ervan, als je je persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen of als je klachten hebt te formuleren over de manier waarop LOKAREA uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail ( info@lokarea.com ).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Cookies

Lokarea 

COOKIES 

Wat zijn cookies?

 

Wij gebruiken cookies. 

Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst wanneer u deze site bezoekt. Sommige informatie wordt opgeslagen in dit tekstbestand. Zo worden cookies gebruikt om inloggegevens van bezoekers, taalvoorkeuren en site-acties op te slaan, maar ook om de site optimaal te laten functioneren. Cookies bevatten geen virussen en kunnen uw apparaat niet beschadigen.

Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Anderen blijven voor een langere periode op uw apparaat staan, soms totdat u ze handmatig verwijdert.

 

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Technisch essentiële cookies: cookies die nodig zijn voor de werking van een website. Dit zijn basisfuncties zoals paginasurfen. Zonder deze cookies kan een website niet goed functioneren.

Functionele cookies: cookies die het mogelijk maken om informatie over uw keuzes en voorkeuren op onze website bij te houden, zoals de taalkeuze en verbindingsgegevens.

Analytische cookies: cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de site. Op basis van deze resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikerservaring. We verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens. Hiervoor gebruiken we Google Analytics en Application Insights.

Marketing cookies: cookies die het mogelijk maken om het surfgedrag van bezoekers van een website te volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel op te stellen. Dit profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties te tonen die aansluiten bij jouw interesses.  

 

Hoe kunt u cookies deactiveren of verwijderen?

 

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen of cookie-instellingen wijzigen. Hieronder vindt u een link naar de meest voorkomende browsers. In alle browsers kunt u nuttige cookies onderscheiden van advertentiecookies.

Staat uw browser niet in de lijst? Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Firefox
Firefox (mobiel)
Chroom
Chroom (mobiel)
Safari
Safari (mobiel)
Internet Explorer
Microsoft Edge  

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

 

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en hun correctie of verwijdering. Zie hiervoor onze privacyverklaring. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U vindt deze in uw browserinstellingen.

bottom of page